Algemene leveringsvoorwaarden

 

 

Artikel 1 - Algemeen

1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen verkoper en een koper
waarop Paloma curiosa (P.C.)e voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

2. Algemene voorwaarden van de koper zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met
uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Alsdan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de
algemene voorwaarden van verkoper en koper slechts tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van de voorwaarden van P C.

3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen
van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. P.C. en koper zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter
vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van
de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 2 - Aanbiedingen en offertes

1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
2. De door P.C. gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende beperkte termijn, tenzij anders aangegeven. P.C. is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd.
3. Levertijden in offertes van P.C. indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of
schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede verzend- en eventuele vervoers- en verpakkingskosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht P.C. niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs

6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.
7. Inkoopvoorwaarden of leveringsvoorwaarden van de koper zijn niet geldig.

Artikel 3 - Levering

1. Levering geschiedt af magazijn van P.C.
2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat P.C. deze bij hem aflevert of doet afleveren, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld
.
3. Indien de koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is P.C. gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper
.
4. Indien de zaken worden bezorgd is P.C. gerechtigd eventuele bezorgkosten in rekening te
brengen. en gefactureerd.
5. Indien P.C. gegevens behoeft van de koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst,
vangt de levertijd aan nadat koper deze aan P.C. ter beschikking heeft gesteld.
6. Indien P.C. een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven
levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn.
7. P.C. is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is
afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt. P.C. is
gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.
8. 8.Uitsluitend de algemene leveringsvoorwaarden van P.C. gelden.De inkoop of
leveringsvoorwaarden van de koper zijn niet geldig.
9. 9.Onze goederen zijn, voor zo ver niet anders vermeld, import goederen uit het Verre Oosten. Daardoor kan het zijn dat bij het gebruik van de goederen een snelle slijtage optreed. Dit is geen reden tot reclamatie

10. . P.C. behoud zich het recht voor, zowel op magazijn als op Verre Oosten goederen, 3% meer of minderleveringen te doen

Artikel 4 - Monsters en modellen

1. Monsters zijn niet retourneerbaar en zullen derhalve niet worden gecrediteerd
2. Monsters zullen worden gefactureerd, vermeerderd met eventuele verzend kosten

Artikel 5 - Vergoeding, prijs en kosten

1. Indien P.C. met de koper een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is de P.C. niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.
2.P.C. mag onder andere prijsstijgingen doorberekenen, indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de
overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen, lonen, grondstoffen,
halffabrikaten, verpakkingsmateriaal en transportkosten.
3. De door P.C. gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de
overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 6 - Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, of anders vermeld op de factuur, op een door P.C. aan te geven wijze
in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
2. Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen dan is de koper van rechtswege in verzuim. Koper is als daneen rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. 
De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag
     .
3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van P.Cop de koper
onmiddellijk opeisbaar.

.

Artikel 7 -aL door P.C. geleverde zaken, daaronder mede begrepen eventuele ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische)
bestanden enz. blijven eigendom van P.C. totdat de koper alle navolgende verplichtingen uit alle met P.C. gesloten overeenkomstenis nagekomen
.
2. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is koper verplicht P.C. zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen
.

Artikel 8 - Overmacht

1.P.C. is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid
die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen,
alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop P.C. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor P.C. niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van de leverancier worden daaronder begrepen.

3. P.C. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadatP.C. zijn verbintenis had moeten nakomen

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periodelanger duurt dan twee maanden is P.C. gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aande andere partij.

5. Voorzover P.C. ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen ofdeze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is P.C.gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst


.

Artikel 9 - Reclamaties en garantie

1. De koper verplicht zich de goederen direct na binnenkomst op defecten en manco's te controleren. Dit geldt ook voor eventuele derden die voor de koper bedrukken. Koper dient dit uitdrukkelijk zijn drukker te vermelden
binnen 8 dagen schriftelijk te worden gemeld, welke termijn als een vervaltermijn geldt
3. 3.Klachten die niet uitwendig waarneembaar zijn, dienen schriftelijk binnen 14 dagen te worden gemeld, nadat de gebreken zijn geconstateerd of redelijkerwijs hadden kunnen worden geconstateerd
.
4. Klachten kunnen uitsluitend in overleg en na goedkeuring van P.C. worden geretourneerd, waarbij P.C. zich het recht
voorbehoud om de wijze van transport te bepalen.
5. P.C. accepteert geen klachten op goederen ten aanzien van het bedrukken door derden namens de koper. Ook vergoedingen ten aanzien van druk, ontstaan door defecte goederen zullen niet door p.c. worden vergoed
.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid

1. 1.P.C. is op generlei wijze aansprakelijk, direct of indirect en van welke aard dan ook, ongeacht de wijze waarop deze is ontstaan en de
personen door wie de schade is veroorzaakt mits deze schade een gevolg is van grove schuld of opzet van de directie van P.C.
2. Mocht P.C. toch tot een schadevergoeding overgaan, dan zal het uit te keren bedrag nooit hoger zijn dan de gefactureerde goederenwaarde.
 

Artikel 11 - Opschorting en ontbinding

1.P.C. is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst
te ontbinden, indien:
a. Koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
b. na het sluiten van de overeenkomst P.C. ter kennis gekomen omstandigheden goede
grond geven te vrezen dat de koper de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er
goede grond bestaat te vrezen dat de koper slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal
nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar
rechtvaardigt.
c. koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de
voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of
onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting,
tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
2. Voorts is P.C. bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van P.C. op de koper onmiddellijk opeisbaar. Indien P.C.de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst

4.P.C.behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12 - Geschillen

1. De Arrondissementsrechtbank te KORTRIJKis bij uitsluiting bevoegd geschillen te berechten, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft P.C het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter
.
2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

3. Op elke overeenkomst tussen P.C. en de koper is BELGISCH recht van toepassing.
4. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de belgische tekst daarvan steeds doorslaggevend.

Artikel 13 - Geldigheid

1. Deze algemene leveringsvoorwaarden treden per 1 maat 2015 in werking